ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും അന്തിമപട്ടിക പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്


VIEW/DOWNLOAD RANK LIST
AAY        PRIORITY LIST     NPS LIST     NPNS LIST     STATE PRIORITY    
  

19-03-2018 Dept. Of Civil Supplies,Kerala